Profil

Inilah logo kebanggan Sang Timur, yang memiliki arti sebagai berikut:

WARNA
HIJAU : melambangkan peserta didik, anak remaja dan kaum muda yang merupakan harapan dan masa depan bagi bangsa, gereja dan negara.
KUNING : melambangkan tujuan utama pendidikan ialah membentuk, membina dan mengolah sikap hidup yang mulia, suci dan abadi

SINAR :

TUJUH SINAR MEMANCAR DI ATAS  :

Melambangkan ketujuh karunia Roh Kudus : Pengetahuan, Pembedaan Roh, Takut akan Allah, Kesalehan, Keteguhan, Akal Budi, Kebijaksanaan. Karunia yang senantiasa disediakan Tuhan bagi umatNya yang dengan rendah hati memohon kepadaNya yang dalam doa dan upaya.

LIMA SINAR MEMANCAR KE BUMI :

Melambangkan kelima Sila Dasar Negara, yang selalu mengingatkan agar hasil pendidikan dan pengajaran dibaktikan seutuhnya bagi kesejahteraan Ibu Pertiwi dalam semangat Pancasila sejati.

BINTANG :

Melambangkan Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Pendidikan dan pengajaran diberikan dalam terang Iman Kristiani, bagaikan Bintang Terang yang menghantar ketiga sarjana dari Timur menemukan Sang Kebenaran Sejati.

SANG TIMUR :

Sebutan dalam bahasa Jawa yang berarti SANG KANAK-KANAK YESUS yang rela dilahirkan sebagai anak miskin- papa – untuk menebus umat manusia.

BENTUK PERISAI :

Sikap hidup yang luhur, takwa, cerdas dan terampil, mantap dan mandiri merupakan perisai tangguh bagi diri sendiri, bagi bangsa, Gereja dan negara